รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ “โครงการหกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ “โครงการหกสิบยี่สิบแสน” ประจำปี 2561 รายละเอียดตาม...

ใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย (AIA)

เอกสารแนบใบสมัครเป็นสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัย บริษัท เอไอเอ จำกัด - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน ...

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

ดูทั้งหมด

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2561

โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2561 วิธีการ ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ ...

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1.สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท 1.1 สมาชิกสามัญ 1.2 สมาชิกสม...

การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก (ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้าย ให้ทางสมาชิกดาวน์โหลดเอกสารย้ายสังกัด ...

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ...

ดูทั้งหมด

แบบฟอร์มใบนำฝาก-ถอน รูปแบบใหม่

ขอแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบนำฝาก-ถอน รูปแบบใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลและเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิก ...

ดูทั้งหมด

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ของปี 2560 และ ปี 2561

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายสมยงค์ คำอ้าย
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายประเวทย์ สันยาย
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายสมาน เผือกอ่อน
เลขานุการ
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
เหรัญญิก
นายไพศาล เนตรสุรา
ประธานกรรมการเงินกู้
นายณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย
กรรมการเงินกู้
นายมนูญ กันจะขัติ
กรรมการเงินกู้
นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด
กรรมการเงินกู้
นายประพันธ์ ศิริ
กรรมการเงินกู้
นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงค์
ประธานกรรมการศึกษา
นายนิติพันธ์ นิลพงศ์
กรรมการศึกษา
นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์
กรรมการศึกษา
นายไพบูลย์ พุทธวงค์
กรรมการศึกษา
นางภาทิวรรณ อุดมศรี
กรรมการศึกษา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี