ข่าวประกาศอื่นๆ

รับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย p'nok
 วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 12:59 น.
 115
               ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้งกองทุน         “กองทุนกลาง”            เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเปิดรับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  พิจารณาสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 15,000.- บาท  ส่งโครงการถึงสหกรณ์ฯ ภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ