ข่าวกิจกรรม

พบผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 13:56 น.
 909
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  นายอเนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการดำเนินการ และนางอัญชลี  อุปนันท์  รองผู้จัดการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้แทนสมาชิกหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการอบรมและพัฒนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 209 อาคารธรรมศักดิ์มนตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แทนสมาชิก