ข่าวกิจกรรม

ประชุมกิจการสหกรณ์ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 04 มี.ค. 2560 เวลา 14:17 น.
 497
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด จัดประชุมกิจการสหกรณ์ ไตรมาส 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี นายเอนก คำจำรูญ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุม โดยได้ มีการชี้แจงแนวนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ ปี 2560 มี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยบริการและผู้ประสานงานหน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ จากหน่วยบริการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการได้รับทราบและพิจารณานำไปสู่การพัฒนาและกำหนดเป็นนโยบายสู่การพัฒนาสหกรณ์ต่อไป