ข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:44 น.
 33
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบการดำเนินงานสหกรณ์ โดยมีนายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าหน่วยบริการจำนวน 31 หน่วยบริการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน สำนักงานสหกรณ์