ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก" (Workshop For Service Mind 2nd)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 09:47 น.
 596
เมื่อวันที่ 6  เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการแก่สมาชิก (Workshop For Service Mind 2nd)  เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้งานระบบ CMcoop Online บริการด้านสินเชื่อ แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคลากรในหน่วยบริการ โดยมีนายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการร่วมเป็นประธานในพิธีการฝึกอบรม และมีบุคลากรหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 130 คน