ข่าวกิจกรรม

​โครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน”

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 09 พ.ค. 2560 เวลา 12:38 น.
 788
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายสมาน  เผือกอ่อน  กรรมการดำเนินการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าร่วม โครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ เพื่อพ่อของแผ่นดิน” และมอบเงินสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม    ณ บ้านเด่นสารภี ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ช่วยกันดูแลสภาพลำคลองให้สามารถใช่ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยมีบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ