ข่าวกิจกรรม

การประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมประเด็นจัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 10:43 น.
 427

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดตัวโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ   สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมการออมเงินและส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก และเป็นสหกรณ์ที่มีทุนการดำเนินงานสูง จึงเป็นสหกรณ์หนึ่งที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลอยู่แล้ว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ ซึ่งส่งผลประโยชน์แก่สมาชิกของสหกรณ์โดยรวม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อสหกรณ์ว่าเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมความโปร่งใสปราศจากการทุจริตได้ในที่สุด ทั้งได้มีการประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา