ข่าวกิจกรรม

สอ.ชม. ร่วมสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 15:18 น.
 424
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “กิจกรรมสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด”โดยสนับสนุนงบประมาณในการสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาและเพื่อให้นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมี นายณัฐพงค์  มะโนคำ  รองประธานกรรมการ  คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา