ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 15:10 น.
 521
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นายเอนก  คำจำรูญ  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เปิดป้าย สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.ประจำปี 2560  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่