ข่าวกิจกรรม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจประเมิน "โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล" ครั้งที่ 1

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 09:10 น.
 537
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับนโยบายการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง จึงได้ดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฎิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และดำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ ให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมภิบาล และมีการปฎิบัติในทุกระดับทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ์