ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น.
 551
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายเอนก  คำจำรูญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จำนวน 22 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ โดยเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลียนเพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนาสหกรณ์