ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 พ.ย. 2560 เวลา 10:21 น.
 2077
ในวันศุกร์ที่ 03 พฤศจิกายน  2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายณัฐพงศ์ มะโนคำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ และฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 209 ท่าน โดยเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี