ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 17:55 น.
 1261
      วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  โดยมี นายณัฐพงศ์  มะโนคำรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน แถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลในการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2560 ,ร่วมพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 905 คน