สมาชิกภาพ

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

โดย admin
 วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 11:13 น.
 7775
การย้ายสังกัด
            1. การย้ายสังกัดของสมาชิก(ภายในจังหวัด)  เมื่อได้รับคำสั่งย้ายสหกรณ์จะดำเนินการย้ายสังกัด
                  ก่อนประมวลผลเรียกเก็บทุกๆเดือน เพื่อให้สังกัดสมาชิกเป็นปัจจุบันและเรียกเก็บเงินได้ถูกต้อง
                  ตามสังกัดปัจจุบัน
            2. การโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ฯ ตรวจสอบภาระค้ำประกันของสมาชิกที่โอนย้าย
                  หากสมาชิกยังมีภาระค้ำประกันต้องแจ้งผู้กู้ให้ดำเนินการหาผู้ประกันใหม่มาแทน ระหว่างรอโอนสมาชิกขอผ่อนผันชำระได้ 2 เดือน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก  (ชื่อ – สกุล- ที่อยู่)
            จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ
            สมาชิกทำหนังสือบันทึกพร้อมแนบคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยต้องเข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา

การแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
            สมาชิกทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์
ในเมื่อตนตายนั้นโดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน ถ้าสมาชิกจะเพิกถอหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วต้องทำเป็นหนังสือแต่งตั้ง
ผู้รับผลประโยชน์ใหม่ส่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้ เป็นหลักฐาน