ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการให้บริการสมาชิก "Workshop For Service Mined" 3

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 เม.ย. 2561 เวลา 14:50 น.
 438
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการให้บริการสมาชิก” (Workshop for Service Mined) ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับปรุงในการให้บริการของหน่วยบริการ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น