ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 10:47 น.
 482
เมื่อวันเสาร์ที่ 7-9 เมษายน 2561 นายประเวทย์ สันยาย รองประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 หลักสูตร “ช่างปูนปั้น” และ “งานปูนเทียมไม้ธรรมชาติ” รุ่นที่ 2 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท