ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 14:22 น.
 386
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายประเวทย์  สันยาย  รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 45 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิก โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์