ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14:58 น.
 786
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อม รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก  ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ได้เดินทางศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เพื่อเยี่ยมชมกิจการและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ร่วมกัน 
เมื่อวันที่  12  กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน 
ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด