ข่าวสารแจ้งให้ทราบ

รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
 3173

เงินของสมาชิกท่านใด .......?
            ด้วยสหกรณ์มีเงินในบัญชีตั้งค้างรอการตรวจสอบ จากกรณีสมาชิกโอนเงินมา โดยไม่ได้ระบุให้สหกรณ์ฯทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใด และโอนเงินมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด  ทำให้ปัจจุบันมีเงินค้างในบัญชีเป็นจำนวนมาก
            ดังนั้น  กรณีสมาชิกท่านใดที่ได้โอนเงินมายังสหกรณ์  และสงสัยว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นการทำรายการของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์อีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านเอง 
            ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯยังไม่ได้รับการแจ้ง  สหกรณ์ฯยังจะคงตั้งบัญชีเป็นเงินรอตรวจสอบต่อไป  และจะบันทึกรายการของท่านเข้าระบบ  ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการโอนจากสมาชิกผู้โอน ณ วันที่สมาชิกแจ้งเท่านั้น   
** โดยจะไม่บันทึกรายการย้อนหลัง ณ วันที่ท่านโอน **
เพราะระบบได้ทำการปิดงานประจำวันเป็นทีเรียบร้อยแล้ว


รายงานยอดเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไม่ระบุผู้ส่งและวัตถุประสงค์  ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2562 

รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ แยกรายละเอียด  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้