ข่าวกิจกรรม

งานประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:39 น.
 1104
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ  
พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษา  ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้แทนสมาชิก 
โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 797 คน  การประชุมจัดขึ้นเพื่อ ร่วมกันพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด และรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16  กันยายน  2561 ณ  ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว