ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 09:48 น.
 850
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
พร้อมกับคณะกรรมการอำนวยการ ให้การต้อนรับประธานกรรมการ และ ผู้แทนสมาชิก
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด  
ที่ได้เดินทางศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เพื่อเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์
เมื่อวันที่  20  กันยายน  2561 
ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน  
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด