ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

โดย admin
 วันที่ 04 ธ.ค. 2563 เวลา 10:13 น.
 16019

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ

การคำนวณเงินปันผล

ปันผล 1 = (เงินหุ้นสะสมยกมา) x (12 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 2 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์) x (11 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 3 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม ) x (10 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 4 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน ) x (9 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 5 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม) x (8 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 6 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน) x (7 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 7 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม) x (6 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 8 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม) x (5 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 9 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน) x (4 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 10 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม) x (3 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 11 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน) x (2 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)
ปันผล 12 = (เงินหุ้นเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม) x (1 / 12) x (เปอร์เซ็นต์ของปันผล/100)

รวมเงินปันผลทั้งสิ้น = ปันผล 1 + ปันผล 2 + .......+ ปันผล 12


โดยเงินปันผลคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาของการถือหุ้นตามจำนวนเต็มเดือน
หากชำระหุ้นภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคำนวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น ๆ
หากชำระหุ้นหลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคำนวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป