สมาชิกภาพ

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2563

โดย admin
 วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 09:52 น.
 7300
UploadImage

วิธีการ
  1. ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ (ตามคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ)
  2. ยื่นเอกสารใบสมัครเข้าใหม่ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ  ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือที่หน่วยบริการของผู้สมัคร  พร้อมใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์(ออมทรัพย์หรือออมทรัพย์ATM)
กำหนดการยื่นใบสมัครและอบรม
     ยื่นใบสมัครสมาชิกใหม่ภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน   เข้ารับการอบรมในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม เข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน และเดือนเมษายน  เข้ารับการอบรมในวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน (ยื่นหลังจากนี้อบรมในเดือนถัดไป)  พร้อมทำการทดสอบเพื่อการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้น
     ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ชำระหลังจากผ่านการอบรม  โดยชำระค่าหุ้นรายเดือน
ไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อเดือน สูงสุดเดือนละ ไม่เกิน 2,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 500 บาท  ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ  พร้อมทั้งทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 100 บาท  และในเดือนถัดไปชำระค่าหุ้นรายเดือนและเงินฝากรายเดือน(ถ้ามี)โดยหักจากหน่วยงานต้นสังกัด
     สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมทั้งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันทำการ  ถัดจากวันผ่านการอบรม 


ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2563
ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ วันเข้ารับการอบรมและทดสอบ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12 00 น.
1 56 9 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 ** 12 มกราคม 2563
2 57 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 8 กุมภาพันธ์ 2563
3 58 10 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 14 มีนาคม 2563
4 - 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 เลื่อนเป็น 9 พฤษภาคม 2563
5 59 6 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 9 พฤษภาคม 2563
6 60 11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2563 13 มิถุนายน 2563
7 61 15 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 11 กรกฎาคม 2563
8 62 13 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 8 สิงหาคม 2563
9 63 10 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 12 กันยายน 2563
10 64 14 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 10 ตุลาคม 2563
11 65 12 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 14 พฤศจิกายน 2563
12 66 16 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563 ** 13 ธันวาคม 2563
** หมายเหตุ  ไม่ตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือน