สมาชิกภาพ

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2562

โดย admin
 วันที่ 03 ม.ค. 2562 เวลา 10:22 น.
 4368
UploadImage

วิธีการ
  1.  ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ (ตามคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ)
  2. ยื่นเอกสารใบสมัครเข้าใหม่ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ  ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือที่หน่วยบริการของผู้สมัคร  พร้อมใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์(ออมทรัพย์หรือออมทรัพย์ATM)
กำหนดการยื่นใบสมัครและอบรม
     ยื่นใบสมัครสมาชิกใหม่ภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน   เข้ารับการอบรมในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม เข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือน และเดือนเมษายน  เข้ารับการอบรมในวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน (ยื่นหลังจากนี้อบรมในเดือนถัดไป)  พร้อมทำการทดสอบเพื่อการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้น
      ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ชำระหลังจากผ่านการอบรม  โดยชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 500 บาท  ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ  พร้อมทั้งทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 100 บาท  และในเดือนถัดไปชำระค่าหุ้นรายเดือนและเงินฝากรายเดือน(ถ้ามี)โดยหักจากหน่วยงานต้นสังกัด
       สหกรณ์ฯ ดำเนินการรับชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมทั้งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันทำการ  ถัดจากวันผ่านการอบรม 


ปฏิทินการยื่นใบสมัครและการอบรมประจำปี 2562
ลำดับ ครั้งที่ ยื่นใบสมัครสมาชิกเข้าใหม่ วันเข้ารับการอบรมและทดสอบ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12 00 น.
1 44 11 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 ** 13 มกราคม 2562
2 45 14 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 9 กุมภาพันธ์ 2562
3 46 11 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 9 มีนาคม 2562
4 47 11 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ** 11 เมษายน 2562
5 48 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 11 พฤษภาคม 2562
6 49 13 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 8 มิถุนายน 2562
7 50 10 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 13 กรกฎาคม 2562
8 51 15 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 10 สิงหาคม 2562
9 52 12 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562 14 กันยายน 2562
10 53 16 กันยายน – 11 ตุลาคม 2562 12 ตุลาคม 2562
11 54 14 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 9 พฤศจิกายน 2562
12 55 11 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ** 7 ธันวาคม 2562
** หมายเหตุ  ไม่ตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือน