ข่าวกิจกรรม

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สคช.

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 09:40 น.
 910
              งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  (สคช.)
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561  โดยมีนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย  นายสมยงค์  คำอ้าย  อุปนายกสมาคมฯ
และนายไมตรี  ธินะ ประธานผู้ตรวจสอบการเงิน สคช. 
ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม 
และได้รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี  2561 แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 315  คน
               ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อกำหนดเป็นแนวทาง
นโยบายในการดำเนินงานของสมาคมฯในปี 2562  ต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์  2562 
ณ  ห้องประชุมเอื้องคำหลวง  ชั้น  3  สำนักงานสหกรณ์