ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 01 มี.ค. 2562 เวลา 09:13 น.
 913

         เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ  ลานพระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ   
โดยมี นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
ที่ทรงริ่เริ่มการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก ชื่อ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัด สินใช้ เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2459
มีผู้ร่วมได้งาน จำนวนทั้งสิ้น  90  คน ได้แก่  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  หัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
นอกจากนี้  ภายในงานวันยังมีกิจกรรม กีฬาสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  อีกด้วย