ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ต้อนรับ คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:17 น.
 1355
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  และ นายประเวทย์  สันยาย  เลขานุการ 
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี  จำกัด  
จำนวน  10  ท่าน  ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ  
เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
และแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2562  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด