ข่าวกิจกรรม

อบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ(กลุ่มลูกจ้าง)ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 13:28 น.
 709
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ 
สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มลูกจ้างประจำ  ประจำปี  2562  หลักสูตร "สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แอร์)" 
โดยมีระยะเวลาการจัดอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ อ.แม่ริม
โดยมี นายกำจรเดช  พรหมสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมครั้งที่1 พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและเจ้าหน้าที่

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด 
โดยมี นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมครั้งที่ 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและเจ้าหน้าที่