ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการสินเชื่อ Work Shop For Service Mind ครั้งที่ 4

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 10:25 น.
 793
         นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกของหน่วยบริการ (Work Shop For Service Mind ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562)

ซึ่งดำเนินการบริหารโครงการ นำโดย 
นายมนูญ  กันจะขัติ  ประธานกรรมการเงินกู้ 
และ
คณะกรรมการเงินกู้  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อฝึกอบรมให้หัวหน้าหน่วยบริการและผู้ประสานงานหน่วยบริการ มีความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สหกรณ์ฯ 
โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562  ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น 2 สนง. สหกรณ์ฯ