ข่าวกิจกรรม

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 16:11 น.
 730
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น 2 สนง.สหกรณ์
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ได้เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562

วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ  

และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
ซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 / 2 / 2562
โดยมีที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
- นายเดช  ศิรินาม  ที่ปรึกษาด้านการเงินบัญชี
- ดร.ม.ร.ว.เจริญสุข  สุขสวัสดิ์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  
- นายสวงษ์  ไชยยา  ที่ปรึกษาด้านบริหารงานสหกรณ์
- นายเดชนะ  สิโรรส    ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายบุญเสริญ  สุริยา  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสหกรณ์
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ประกอบด้วย
- ดร.รตนภูมิ  โนสุ  ผู้อำนวยการ  สพป.เชียงใหม่ เขต 1
- นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผู้อำนวยการ  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
- นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการ  สพป.เชียงใหม่  เขต 6
- นายสิทธิชัย  มูลเขียน  ผู้อำนวยการ  สพม.34
- นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภาณุฉัตร  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่