ข่าวกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:25 น.
 687
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ  ครั้งที่ 5  ประจำปี 2562 
วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯด้านต่างๆให้ที่ประชุมรับทราบ
และเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ฯเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่สมาชิก  
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่  คณะกรรมการดำเนินการ  หัวหน้าหน่วยบริการ 31 หน่วยบริการ  ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกๆฝ่ายงาน  
เมื่อวัน 9 มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ฯ