ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารและ พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน สำนักงานหน่วยบริการ อำเภอฝาง

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 15:14 น.
 766
         นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์    ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด 
พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ
ร่วมงานพิธีทำบุญเปิดอาคารและ พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน สำนักงานหน่วยบริการ อำเภอฝาง
ร่วมกับ ประธานหน่วยบริการ   หัวหน้าหน่วยบริการ คณะกรรมการหน่วยบริการ และสมาชิกของหน่วยบริการอำเภอฝาง

          โดย นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์    ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด   
ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท  สำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมก่อสร้างอาคารอาคารสำนักงานหน่วยบริการอำเภอฝาง 
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและพัฒนาหน่วยบริการสหกรณ์  ประจำปี  2562 (
CSR เล็ก ) 
เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2562   ณ  หน่วยบริการอำเภอฝาง