ข่าวกิจกรรม

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา 15:14 น.
 723
         นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ได้เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562

โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม
ร่วมกับที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสหกรณ์ฯการประชุมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การประชุม 
เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ  
และรับฟังข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกผู้กู้ไม่หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นใด
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีแก่สหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น 2 สนง.สหกรณ์