ข่าวกิจกรรม

ประธานกรรมการ ร่วมการจัดงานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 02 ก.ย. 2562 เวลา 15:17 น.
 841
         นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  
ร่วมการจัดงานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์
จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท
 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานพิธี
แถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์

          และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
ได้แสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานคณะกรรมการฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ  สำนักงานคดีอาญาธนบุรี 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ถนนนครอินทร์  ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี