ข่าวกิจกรรม

การประชุมที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14:50 น.
 565
         นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ได้เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษา,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ฯ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี  2562 
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วยการประชุมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ  รับฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

และในโอกาสนี้สหกรณ์ฯได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ที่ปรึกษาที่เกษียณอายุราชการ
ได้แก่ นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
และนายบุญเสริญ  สุริยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง  ชั้น 2  สนง.สหกรณ์