ข่าวกิจกรรม

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 10:41 น.
 495
            นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด
เป็นประธานในการ "ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562"

ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ทั้ง 6 เขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  เขต  34  และ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและเจ้าหน้าการเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  จำนวนทั้งสิ้น  38 คน  
           ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  และรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของสหกรณ์ฯ 
ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ฯ ประจำปี  2563 
และหารือขอความร่วมมือเกี่ยวกับการหักเงิน ณ ที่จ่าย เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2562  ณ  จังหวัดเชียงราย