ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 16:12 น.
 446
               วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ งานระบบสารสนเทศสหกรณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดยมี ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ และเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด โดยมี ดร.กมล ศรีล้อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป