ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 น.
 147
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด จำนวน 25 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด