ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 (ปี 2564-2568) และแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
 143
               นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 6 (ปี 2564-2568) และแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชนะ สิโรรส อาจารย์ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในงานนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และตัวแทนหน่วยบริการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด