ข่าวกิจกรรม

การติดตามและประเมินผลหน่วยบริการ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 08 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น.
 63
               การติดตามและประเมินผลหน่วยบริการตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการมีแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการแก่สมาชิกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับหน่วยบริการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับทราบข้อมูล ปัญหา วิธีการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน จะทำให้การบริการงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประสบกับความสำเร็จ ก้าวหน้า มั่นคง เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2564