ข่าวกิจกรรม

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการครั้งที่ 8/2564

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
 54
               นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2564 วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการ “โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และการประชาพิจารณ์การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting นั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด