ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 09:51 น.
 230
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ในวันอาทิตย์ที่  19  ธันวาคม  2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting  โดยมีนายสุธิพงศ์  อนุพันธิกุล นักวิชาการสหกรณ์ จากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และ การสัมมนาหลักสูตร “ การบริหารการเงินและการลงทุน” โดย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากร