ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting)

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.
 555
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยมี นางกรรณิการ์ พุทธิเมธากุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยคณะกลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และ นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสังเกตการณ์ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมใหญ่ให้เป็นตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2564 ผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 และได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ และงบประมาณประจำปี 2565 ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565-2566 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเรียบร้อยดี