ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:27 น.

การประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:23 น.

ปฏิทินการให้สินเชื่อ "โครงการเงินกู้สามัญเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558"

ปฏิทินการให้สินเชื่อ "โครงการเงินกู้สามัญเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558"

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:13 น.

แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมวิชาชีพครูหลักสูตร "นวัตกรรมการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเลื่อนกำหนดการอบรมวิชาชีพครู หลักสูตร "นวัตกรรมการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้" ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 16:03 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสมาชิกชั้นนำ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:55 น.

สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด ศึกษาดูงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด นำโดย นายมนูญ ศิริรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้นำคณะกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 15:07 น.

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

เงินสวัสดิการตามตารางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 15:18 น.

สอ.ชม. ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์และเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ...

โดย admin -  วันที่ 05 ส.ค. 2558 เวลา 15:06 น.

ประชาสัมพันธ์แผนที่ฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์แผนที่ฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โดย admin -  วันที่ 04 ส.ค. 2558 เวลา 15:12 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัดนายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการดำเนินการได้นำคณะกรรมการ ...

โดย admin -  วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 16:13 น.

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก (ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้าย ให้ทางสมาชิกดาวน์โหลดเอกสารย้ายสังกัด ...

อัลบั้มภาพ