ข่าวประกาศอื่นๆ

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 16:00 น.

ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 13:24 น.

ประกาศ ตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46/2/2560

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 27 ม.ค. 2560 เวลา 14:42 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 18:04 น.

ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและว่าด้วยการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ.2559 ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2559 ...

โดย admin -  วันที่ 17 ต.ค. 2559 เวลา 15:42 น.

การเรียกเก็บเงินบำนาญใหม่ 2559

เรียนสมาชิกบำนาญใหม่ 2559 เขต 1-4 และสพม.34 เดือน ต.ค.59 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ท่านเต็มจำนวน กรุณาชำระเงินรายเดือนให้ ...

โดย admin -  วันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 11:02 น.

กลโกงทางโทรศัพท์

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2559 เวลา 16:30 น.

ระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกสาร ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 09:55 น.

การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ

อัลบั้มภาพ