ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด


1.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักหรือประโยชน์อืนทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ พ.ศ. 2562

2.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักหรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันแก่เจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2562

3.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา ของเจ้าหน้าที่ ฯ พ.ศ. 2562

4.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ ฯ ว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จ และค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562

5.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกียวกับประชุมใหญ่ พ.ศ.2562

6.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม สัมมนาของกรรมการเจ้าหน้าที่สมาคม และผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคม พ.ศ.2562

7.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ ฯ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2562

8.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค พ.ศ.2562

9.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสเงคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่่เกียวกับการดำเนินกิจการของสมาคม พ.ศ. 2562

10.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสเงคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชี และค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสมาคม พ.ศ.2562

11.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว พ.ศ. 2562

12.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาระบบโปรแกรมของสมาคม พ.ศ.2562

13.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ว่าด้วย ค่าใช้่จ่ายที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสมาคม พ.ศ. 2562

14.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่ารับรองสมาคม พ.ศ. 2562

15.ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ของสมาคม พ.ศ. 2562

16.ระเบียบสมมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ พ.ศ. 2562