ข่าวกิจกรรม

การประชุมกิจการสหกรณ์ฯไตรมาส 4 ประจำปี 2561

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 14:57 น.
 494
นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
เป็นประธาน ในการประชุมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด  ไตรมาสที่ 4 ประจำปี  2561 
โดยมี  คณะกรรมการดำเนินการ  ประธานกรรมการการเลือกตั้งกลาง ฝ่ายจัดการ 
ประธานหน่วยบริการ และหัวหน้าหน่วยบริการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินการประจำไตรมาสที่ 4
และพิจารณาการดำเนินการการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและกรรมการต่างๆ
รวมไปถึงการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมเอื้องเงิน  ชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์ฯ