ข่าวสวัสดิการ

ประกาศแจ้งสมาชิกผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41

โดย admin
 วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 16:33 น.
 2141
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
เรียน  สมาชิกผู้ทำประกันกรมธรรม์ที่ 7, 8 และ 41
 
              สหกรณ์ฯ จะดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ปี 2563
 
              ค่าเบี้ยประกันกธ.ที่ 7  จำนวนเงิน 3,250.00  บาท
              (เริ่มคุ้มครอง 10 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 9 กรกฎาคม 2564)

 
              ค่าเบี้ยประกันกธ.ที่ 8  จำนวนเงิน 3,250.00  บาท
              (เริ่มคุ้มครอง 10 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 9 กรกฎาคม 2564)

 
              ค่าเบี้ยประกันกธ.ที่ 41 จำนวนเงิน 3,050.00  บาท
              (เริ่มคุ้มครอง 19 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 18 กรกฎาคม 2564)

 
              วิธีการชำระค่าเบี้ยประกัน
              1.  นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รอจ่ายเบี้ยประกัน
              2.  นำเงินมาชำระ  โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

      
              กรณีมีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน ไม่เพียงพอให้ถอนชำระ สามารถนำเงินฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2563
 

              กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากรอจ่ายเบี้ยประกัน สามารถนำเงินมาชำระภายในวันที่ 30  มิถุนายน  2563
 
              ทั้งนี้ หากไม่ชำระตามกำหนด  จะดำเนินการเรียกเก็บจากเงินเดือน(ต้นสังกัด)  ในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินเดือนเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 
 
              สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยบริการของท่าน หรือที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
 
              กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
              โทร.(053)851888 ต่อ 200-202
              มือถือ 0896351010