ข่าวประกาศ/อื่นๆ

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์ สอ.ชม. จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559

สินเชื่อ "โครงการเงินกู้สามัญเพื่อดำรงชีพ ประจำปี 2559"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เปิดให้บริการ เงินกู้สามัญ "โครงการสินเชื่อเพื่อดำรงชีพ พ...

ดูทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะสำหรับสมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี ...

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ

ดูทั้งหมด

การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2559

โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2559 วิธีการ ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ ...

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1.สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท 1.1 สมาชิกสามัญ 1.2 สมาชิกสม...

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ...

การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้ 1. ตาย 2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ...

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก(ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้ายสหกรณ์จะดำเนินการย้ายสังกัด ...

ดูทั้งหมด

ขอนำเงินปันผล-เฉลี่คืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ

หนังสือแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ***กรุณาส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ...

โครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือน ๕๙

​มีของสมนาคุณสำหรับผู้เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่...

ครบกำหนดบัญชีออมทรัพย์สะสมรายเดือน ปี 57

เรียน สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ ...

การฝาก - ถอน เงินฝาก

การฝาก - ถอน เงินฝาก บริการรับฝาก–ถอนเงินแก่สมาชิกทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ...

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายธนู มีสัตย์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายธนากร เม่นแต้ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายแสวง อุดมสม
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายวิชิต กำแพงแก้ว
เลขานุการ
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
เหรัญญิก
นายวินัย สังขวรรณะ
ประธานกรรมการเงินกู้
นายณัฐพงศ์ มะโนคำ
เลขานุการเงินกู้
นายนิติธร เทพเทวิน
กรรมการเงินกู้
นายประเทือง ชมชื่น
กรรมการเงินกู้
นายไมตรี ธินะ
กรรมการเงินกู้
นายวินิตย์ กันธรรม
ประธานกรรมการศึกษา
นายสมเดช อินต๊ะทา
เลขานุการกรรมการศึกษา
นายสิงห์คำ จริยา
กรรมการศึกษา
นายวิชิต พิทาคำ
กรรมการศึกษา
นางอุบล มาตัน
กรรมการศึกษา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี