ข่าวประกาศ/อื่นๆ

หลักเกณฑ์การกู้สามัญประเภทต่างๆ

ตารางแสดงหลักเกณฑ์การกู้สามัญประเภทต่างๆ

ชะลอการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559

กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ ขอชะลอการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ ...

เงินกู้สามัญ ATM เปิดระบบการกดเงินกู้ตามปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เงินกู้สามัญ ATM เปิดระบบการกดเงินกู้ตามปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยไม่ต้องเขียนใบขอรับเงิน ...

หลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

ดูทั้งหมด

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1.สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท 1.1 สมาชิกสามัญ 1.2 สมาชิกสม...

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ...

การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้ 1. ตาย 2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ...

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก(ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้ายสหกรณ์จะดำเนินการย้ายสังกัด ...

ดูทั้งหมด

แจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืนผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มกราคม 2559

กลุ่มประมวลผลฯ ได้ทำการสรุปยอดปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2558 จึงขอประกาศแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืนผ่านระบบเว็บไซต์สหกรณ์ ...

ครบกำหนดบัญชีออมทรัพย์สะสมรายเดือน ปี 57

เรียน สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ ...

การฝาก - ถอน เงินฝาก

การฝาก - ถอน เงินฝาก บริการรับฝาก–ถอนเงินแก่สมาชิกทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ...

​กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย ให้สมาชิกแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาหลักฐานการบันทึกคดีมายื่นความจำนงขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯกำหนด ...

โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก

โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก สมาชิกสามารถซื้อหุ้น ชำระหนี้ กับสหกรณ์ฯ ได้ ดังน...

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายธนู มีสัตย์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายธนากร เม่นแต้ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายแสวง อุดมสม
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายวิชิต กำแพงแก้ว
เลขานุการ
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
เหรัญญิก
นายวินัย สังขวรรณะ
ประธานกรรมการเงินกู้
นายวินิตย์ กันธรรม
ประธานกรรมการศึกษา
นายณัฐพงศ์ มะโนคำ
กรรมการ
นายนิติธร เทพเทวิน
กรรมการ
นายประเทือง ชมชื่น
กรรมการ
นายไมตรี ธินะ
กรรมการ
นายสมเดช อินต๊ะทา
กรรมการ
นายสิงห์คำ จริยา
กรรมการ
นายวิชิต พิทาคำ
กรรมการ
นางอุบล มาตัน
กรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี