ข่าวกิจกรรม

ข่าวประกาศ/อื่นๆ

ขอเชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ...

เพิ่มยอดเงินขอรับเงินกู้สามัญ ATM ต่อเดือน

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เพิ่มยอดเงินขอรับเงินกู้สามัญ ATM ต่อเดือน

เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาและปฏิทินการดำเนินงาน

เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาและปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการกู้ยืมเงินเพื่อชดใช้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ...

ดูทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพครู ประจำปี 2558

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ...

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน”

เงินสวัสดิการโครงการ “หกสิบยี่สิบแสน” คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงิน 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ...

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม

เงินสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม เมื่อได้รับแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมหน่วยบริการจะต้องดำเนินการดังนี้.- ...

ดูทั้งหมด

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1.สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท 1.1 สมาชิกสามัญ 1.2 สมาชิกสม...

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ...

การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้ 1. ตาย 2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ...

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก(ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้ายสหกรณ์จะดำเนินการย้ายสังกัด ...

ดูทั้งหมด

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ ...

การฝาก - ถอน เงินฝาก

การฝาก - ถอน เงินฝาก บริการรับฝาก–ถอนเงินแก่สมาชิกทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ...

​กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย ให้สมาชิกแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาหลักฐานการบันทึกคดีมายื่นความจำนงขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯกำหนด ...

โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก

โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก สมาชิกสามารถซื้อหุ้น ชำระหนี้ กับสหกรณ์ฯ ได้ ดังน...

​ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขั้นตอนการใช้บริการ มีดังน...

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายธนู มีสัตย์

คณะกรรมการ

นายธนากร เม่นแต้ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสมเกียรติ สุทธหลวง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายสามารถ พรหมชัย
เลขานุการ
นายนพพร อารีย์
เหรัญญิก
นายธีระพงษ์ ศรีนุ
ประธานกรรมการเงินกู้
นายอโนชา รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
กรรมการเงินกู้
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
กรรมการเงินกู้
นายวินัย สังขวรรณะ
กรรมการเงินกู้
นายแสวง อุดมสม
ประธานกรรมการศึกษา
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
กรรมการศึกษา
นายวินิตย์ กันธรรม
กรรมการศึกษา
นายวิชิต กำแพงแก้ว
กรรมการศึกษา
นายสมเดช อินต๊ะทา
กรรมการศึกษา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี