ข่าวประกาศ/อื่นๆ

สินเชื่อ "โครงการเงินกู้สามัญเพื่อดำรงชีพ ประจำปี 2559"

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เปิดให้บริการ เงินกู้สามัญ "โครงการสินเชื่อเพื่อดำรงชีพ พ...

หลักเกณฑ์การกู้สามัญประเภทต่างๆ

ตารางแสดงหลักเกณฑ์การกู้สามัญประเภทต่างๆ

ดูทั้งหมด

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

เงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ...

ดูทั้งหมด

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2559

โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2559 วิธีการ ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ ...

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1.สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท 1.1 สมาชิกสามัญ 1.2 สมาชิกสม...

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ...

การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้ 1. ตาย 2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ...

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก(ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้ายสหกรณ์จะดำเนินการย้ายสังกัด ...

ดูทั้งหมด

ครบกำหนดบัญชีออมทรัพย์สะสมรายเดือน ปี 57

เรียน สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ...

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ ...

การฝาก - ถอน เงินฝาก

การฝาก - ถอน เงินฝาก บริการรับฝาก–ถอนเงินแก่สมาชิกทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ...

​กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย ให้สมาชิกแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาหลักฐานการบันทึกคดีมายื่นความจำนงขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯกำหนด ...

โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก

โอนเงินซื้อหุ้น – ชำระเงิน – นำฝาก สมาชิกสามารถซื้อหุ้น ชำระหนี้ กับสหกรณ์ฯ ได้ ดังน...

​ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขั้นตอนการใช้บริการ มีดังน...

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายธนู มีสัตย์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายธนากร เม่นแต้ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายแสวง อุดมสม
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
เหรัญญิก
นายวินิตย์ กันธรรม
ประธานกรรมการศึกษา
นายวิชิต กำแพงแก้ว
เลขานุการ
นายสมเดช อินต๊ะทา
เลขานุการกรรมการศึกษา
นายวินัย สังขวรรณะ
ประธานกรรมการเงินกู้
นายประเทือง ชมชื่น
กรรมการเงินกู้
นายณัฐพงศ์ มะโนคำ
เลขานุการเงินกู้
นางอุบล มาตัน
กรรมการศึกษา
นายวิชิต พิทาคำ
กรรมการศึกษา
นายสิงห์คำ จริยา
กรรมการศึกษา
นายนิติธร เทพเทวิน
กรรมการเงินกู้
นายไมตรี ธินะ
กรรมการเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี