ข่าวกิจกรรม

ข่าวประกาศ/อื่นๆ

ผลการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะแก่สมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

รายละเอียดการคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมวิชาชีพเฉพาะแก่สมาชิกกลุ่มครูและอาจารย์ ประจำปี 2560

ผลการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2560

ผลการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปประจำปี 2560

บัญชีรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปแก่สมาชิก ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2560 จัดกิจกรรมดังนี้.- ...

กรมธรรม์ 7 , 8 , 41 ครบกำหนดชำระเดือน มิ.ย. 60

กรมธรรม์ที่ 7 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บาท กรมธรรม์ที่ 8 ยอดเรียกเก็บชำระ 3,400 บ...

ดูทั้งหมด

โครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ปี 2561

โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2561 วิธีการ ผู้ที่เข้าอบรม คือ ผู้สมัครสมาชิกใหม่ประเภทสามัญ ...

​การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1.สมาชิกของสหกรณ์มี 2 ประเภท 1.1 สมาชิกสามัญ 1.2 สมาชิกสม...

การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบ

การย้ายสังกัด เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนสถานะ และแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

การย้ายสังกัด 1. การย้ายสังกัดของสมาชิก (ภายในจังหวัด) เมื่อได้รับคำสั่งย้าย ให้ทางสมาชิกดาวน์โหลดเอกสารย้ายสังกัด ...

การชำระค่าหุ้น และการงดชำระค่าหุ้น

การชำระค่าหุ้น สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. สมาชิกสามัญ จะต้องชำระโดยวิธีหัก ...

การขาดจากสมาชิกภาพ การลาออก และการให้ออกจากสมาชิกภาพ

การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้ 1. ตาย 2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ...

ดูทั้งหมด

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ ...

การฝาก - ถอน เงินฝาก

การฝาก - ถอน เงินฝาก บริการรับฝาก–ถอนเงินแก่สมาชิกทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ...

​กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย ให้สมาชิกแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาหลักฐานการบันทึกคดีมายื่นความจำนงขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯกำหนด ...

ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายเอนก คำจำรูญ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

นายณัฐพงศ์ มะโนคำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายไมตรี ธินะ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายนิติธร เทพเทวิน
เลขานุการ
นางอุบล มาตัน
เหรัญญิก
นายสมยงค์ คำอ้าย
ประธานกรรมการเงินกู้
นายประเทือง ชมชื่น
กรรมการเงินกู้
นายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์
กรรมการเงินกู้
นายไพศาล เนตรสุรา
กรรมการเงินกู้
นายประเวทย์ สันยาย
กรรมการเงินกู้
นายวิชิต พิทาคำ
ประธานกรรมการศึกษา
นายเชิดชัย ทิพย์วารีวงค์
กรรมการศึกษา
นายสมาน เผือกอ่อน
กรรมการศึกษา
นายสิงห์คำ จริยา
กรรมการศึกษา
นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ
กรรมการศึกษา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี