ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อภายใน

โดย admin
 วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 10:52 น.
 59
ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน
กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ หมายเลขโทรสาร
 
 ประธาน 
800    
 
 ผู้จัดการ 
801    
 
 รองผู้จัดการ
       - กลุ่มอำนวยการและบริการ
       - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
802    
 
 รองผู้จัดการ
       - กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
       - กลุ่มวิเคราะห์การเงินและบัญชี
803    
 
 รองผู้จัดการ
       - กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ  
       - กลุ่มการเงินและการลงทุน
804 087-7250253  
 
 กลุ่มอำนวยการและบริการ
101-104
088-2691401
081-6557962 
053-850924
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
200-202 089-6351010 053-851889
 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (สคช.)
203-204   053-105604
 
 กลุ่มการเงินและการลงทุน
300-305
 
087-7256372
088-2671708
053-851890
 
 กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
400-405
092-2246374
087-7256194
053-850431
 
 กลุ่มวิเคราะห์การเงินและบัญชี
500    
 
กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ
       - ปรับโครงสร้างหนี้/พิเศษ 601
       - สมาชิกโอนย้าย 606
       - ฉุกเฉิน 604
       - เงินกู้ทั่วไป 600,602,603,607
600-607
089-6351212
092-2246373
087-7250253
053-850925
 
 กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติกร
700-702
092-2246372
087-7250069